ព្រះវិហារវត្តអង្គររាជបុរី (អង្គ) ឋិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំង ។ វត្តនេះបានកកើតឡើងក្នុង គ.ស. ៩៩០ ។

ព្រះវិហារវត្តអង្គររាជបុរី (អង្គ) ឋិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំង ។ វត្តនេះបានកកើតឡើងក្នុង គ.ស. ៩៩០ ។

ព្រះវិហារវត្តអង្គររាជបុរី (អង្គ) ឋិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តព្រះត្រពាំង ។ វត្តនេះបានកកើតឡើងក្នុង គ.ស. ៩៩០ ។