ព្រះពុទ្ធប្រសូត, បានត្រាស់, បរិនិព្វាន ។

ព្រះពុទ្ធប្រសូត, បានត្រាស់, បរិនិព្វាន ។

ព្រះពុទ្ធប្រសូត, បានត្រាស់, បរិនិព្វាន ។