មហាសន្និបាតវិសាខបូជានៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

មហាសន្និបាតវិសាខបូជានៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១

មហាសន្និបាតវិសាខបូជានៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១១