អង្គសវនាការស្ដីពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គម និងនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់ អនុគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស និង ទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងកើត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ កាលពី ថ្ងៃ ទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អង្គសវនាការស្ដីពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គម និងនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់ អនុគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស និង ទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងកើត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ កាលពី ថ្ងៃ ទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អង្គសវនាការស្ដីពីបញ្ហាវិបត្តិសង្គម និងនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់ អនុគណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស និង ទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងកើត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ កាលពី ថ្ងៃ ទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។