ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅមុខការិយល័យកណ្ដាល នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាបុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក ពេលចូលរួមវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ លើកទី ១២ ស្ដីពីបញ្ហា ជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNPFII) កាលពីចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅមុខការិយល័យកណ្ដាល នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាបុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក ពេលចូលរួមវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ លើកទី ១២ ស្ដីពីបញ្ហា ជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNPFII) កាលពីចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅមុខការិយល័យកណ្ដាល នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ នាបុរី New York សហរដ្ឋអាមេរិក ពេលចូលរួមវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍ លើកទី ១២ ស្ដីពីបញ្ហា ជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNPFII) កាលពីចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។