លោក ត្រឿង យី ញឹក (Truong Duy Nhat)

លោក ត្រឿង យី ញឹក (Truong Duy Nhat) ។

លោក ត្រឿង យី ញឹក (Truong Duy Nhat) ។