សិស្សសាលាអន្តេវាសិកជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកគោរពទង់ជាតិយួនពេលបើកបវេសនកាល

សិស្សសាលាអន្តេវាសិកជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកគោរពទង់ជាតិយួនពេលបើកបវេសនកាល ។

សិស្សសាលាអន្តេវាសិកជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តមាត់ជ្រូកគោរពទង់ជាតិយួនពេលបើកបវេសនកាល ។