លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នងពិធីបុណ្យ ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ប្រារព្ធដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសអ៊ីតាលី កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នងពិធីបុណ្យ ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ប្រារព្ធដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសអ៊ីតាលី កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក ថាច់ វៀន អធិបតីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅក្នងពិធីបុណ្យ ៦៤ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ប្រារព្ធដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសអ៊ីតាលី កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។