ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ឧបជ្ឈាយ៍វត្តកញ្ជោងកំពង់លាវស្រុកកញ្ចោង ខេត្តព្រះត្រពាំង ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនិស្តយួនចង់ស្លាបសេកនឹង បង្គោលទង់វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ដោយចោទព្រះអង្គថា ជាមេគំនិតនៃការបះបោរ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ឧបជ្ឈាយ៍វត្តកញ្ជោងកំពង់លាវស្រុកកញ្ចោង ខេត្តព្រះត្រពាំង ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនិស្តយួនចង់ស្លាបសេកនឹង បង្គោលទង់វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ដោយចោទព្រះអង្គថា ជាមេគំនិតនៃការបះបោរ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ឧបជ្ឈាយ៍វត្តកញ្ជោងកំពង់លាវស្រុកកញ្ចោង ខេត្តព្រះត្រពាំង ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុយនិស្តយួនចង់ស្លាបសេកនឹង បង្គោលទង់វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ១៦ វិច្ឆិកា ដោយចោទព្រះអង្គថា ជាមេគំនិតនៃការបះបោរ ។