ព្រះតេជព្រះគុណ ធម្មសាល ថាច់ រាជ ប្រសូតនៅ គ.ស. ១៩២១ សុគតនៅ គ.ស. ១៩៧៧

ព្រះតេជព្រះគុណ ធម្មសាល ថាច់ រាជ ប្រសូតនៅ គ.ស. ១៩២១ សុគតនៅ គ.ស. ១៩៧៧ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ធម្មសាល ថាច់ រាជ ប្រសូតនៅ គ.ស. ១៩២១ សុគតនៅ គ.ស. ១៩៧៧ ។