ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ភោគ (ស្ដាំ) និង ព្រះតេចព្រះគុណ ថាច់ អើ

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ភោគ (ស្ដាំ) និង ព្រះតេចព្រះគុណ ថាច់ អើ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ភោគ (ស្ដាំ) និង ព្រះតេចព្រះគុណ ថាច់ អើ ។