ពិធីមហោស្រព”ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក” ដែលរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។

ពិធីមហោស្រព"ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក" ដែលរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។

ពិធីមហោស្រព”ទិវាខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក” ដែលរៀបចំដោយ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីថ្ងៃ ទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។