លោកយាយ សឺង ធី ថែម កើតឆ្នាំ ១៩១១ ស្លាប់ថ្ងៃ ទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ក្នុងព្រះជន្ម ១០២ ឆ្នាំ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា

លោកយាយ សឺង ធី ថែម កើតឆ្នាំ ១៩១១ ស្លាប់ថ្ងៃ ទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ក្នុងព្រះជន្ម ១០២ ឆ្នាំ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា

លោកយាយ សឺង ធី ថែម កើតឆ្នាំ ១៩១១ ស្លាប់ថ្ងៃ ទី ០២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ក្នុងព្រះជន្ម ១០២ ឆ្នាំ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា