ព្រះតេជព្រះគុណ មហា សឺង វ៉ង់

ព្រះតេជព្រះគុណ មហា សឺង វ៉ង់ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ មហា សឺង វ៉ង់ ។