សិស្សសាលាកាន់កាន់ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ សម្ដេច ព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ នៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធរំឭកខួប ៥៨ ឆ្នាំ នៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំង នៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។ (រូបថត៖ Reuters)

សិស្សសាលាកាន់កាន់ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ សម្ដេច ព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ នៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធរំឭកខួប ៥៨ ឆ្នាំ នៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំង នៅកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។ (រូបថត៖ Reuters)