ក្រុមប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថតជាមួយបណ្ឌិត Jushua Cooper និង បណ្ឌិត Dr. J Kirk Boydមុខការិយាល័យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកខាងលិច(Amnesty International Western Office) នៅរដ្ឋ Californiaសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្រុមប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថតជាមួយបណ្ឌិត Jushua Cooper និង បណ្ឌិត Dr. J Kirk Boydមុខការិយាល័យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកខាងលិច(Amnesty International Western Office) នៅរដ្ឋ Californiaសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ក្រុមប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថតជាមួយបណ្ឌិត Jushua Cooper និង បណ្ឌិត Dr. J Kirk Boydមុខការិយាល័យអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោកខាងលិច(Amnesty International Western Office) នៅរដ្ឋ Californiaសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។