អូស្ត្រាលីប្រារព្ធសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលើកទី ៥០ ។ រូបថត AFP

អូស្ត្រាលីប្រារព្ធសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលើកទី ៥០ ។ រូបថត AFP

អូស្ត្រាលីប្រារព្ធសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីលើកទី ៥០ ។ រូបថត AFP