រថក្រោះរណសិរ្សរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត យួនសម្រុកចូលវិមានឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាម (វិមាននរោត្តម សម័យបារាំង) នៅទីក្រុងព្រៃនគរ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។

រថក្រោះរណសិរ្សរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត យួនសម្រុកចូលវិមានឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាម (វិមាននរោត្តម សម័យបារាំង) នៅទីក្រុងព្រៃនគរ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។

រថក្រោះរណសិរ្សរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត យួនសម្រុកចូលវិមានឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាម (វិមាននរោត្តម សម័យបារាំង) នៅទីក្រុងព្រៃនគរ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។