អ្នកសរសេរ ប្លក់ ង្វៀង ហ្វាង វី (Nguyen Hoang Vi ) ដើរចែក ដើរចែកសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា និង ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅតាមសួនច្បារ ។ រូបថត HRW

អ្នកសរសេរ ប្លក់ ង្វៀង ហ្វាង វី (Nguyen Hoang Vi ) ដើរចែក ដើរចែកសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា និង ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅតាមសួនច្បារ ។ រូបថត HRW

អ្នកសរសេរ ប្លក់ ង្វៀង ហ្វាង វី (Nguyen Hoang Vi ) ដើរចែក ដើរចែកសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា និង ០៥ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅតាមសួនច្បារ ។ រូបថត HRW