អ្នកស្រី នាង យ៉ូន និង នាង យ៉ន ត្រូវបានតុលាការប្រជាជនយួន ខេត្តមាត់ជ្រូក នៃរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុនិស្តយួនកាត់ទោសឲ្យគុក ២ ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ ២០០៨ ។ រូបភាពថតចេញពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ VTV

អ្នកស្រី នាង យ៉ូន និង នាង យ៉ន ត្រូវបានតុលាការប្រជាជនយួន ខេត្តមាត់ជ្រូក នៃរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុនិស្តយួនកាត់ទោសឲ្យគុក ២ ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ ២០០៨ ។ រូបភាពថតចេញពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ VTV

អ្នកស្រី នាង យ៉ូន និង នាង យ៉ន ត្រូវបានតុលាការប្រជាជនយួន ខេត្តមាត់ជ្រូក នៃរដ្ឋាភិបាលបក្សកុម្មុនិស្តយួនកាត់ទោសឲ្យគុក ២ ឆ្នាំ កាលពីឆ្នាំ ២០០៨ ។ រូបភាពថតចេញពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ VTV