លោក ​ម៉ាទីន ឡូតធឺ ឃីង (ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩២៩ ដល់ ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៦៨) គឺជា អ្នកបួសមួយរូប ជនជាតិអាមេរិចកាំង, ជាអ្នកសកម្មនិយម និង ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពូកែ ក្នុងចលនាទាមទាសិទ្ឋិប្រជាពលរដ្ធ នៃជនជាតិអាមេរិចកាំង, ​ជាតិអាហ្រ្វិក ។

លោក ​ម៉ាទីន ឡូតធឺ ឃីង (ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩២៩ ដល់ ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៦៨) គឺជា អ្នកបួសមួយរូប ជនជាតិអាមេរិចកាំង, ជាអ្នកសកម្មនិយម និង ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពូកែ ក្នុងចលនាទាមទាសិទ្ឋិប្រជាពលរដ្ធ នៃជនជាតិអាមេរិចកាំង, ​ជាតិអាហ្រ្វិក ។

លោក ​ម៉ាទីន ឡូតធឺ ឃីង (ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩២៩ ដល់ ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៦៨)
គឺជា អ្នកបួសមួយរូប ជនជាតិអាមេរិចកាំង, ជាអ្នកសកម្មនិយម និង ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពូកែ ក្នុងចលនាទាមទាសិទ្ឋិប្រជាពលរដ្ធ នៃជនជាតិអាមេរិចកាំង, ​ជាតិអាហ្រ្វិក ។