សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោះលែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោះលែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោះលែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។