ខ្មែរក្រោមនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម ដើម្បីទាមទារឲ្យដ៉លែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ខ្មែរក្រោមនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម ដើម្បីទាមទារឲ្យដ៉លែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ខ្មែរក្រោមនៅអូស្ត្រាលីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម ដើម្បីទាមទារឲ្យដ៉លែងព្រះសង្ឃនៅកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។