ពលរដ្ឋយួននៅអាមេរិកបាតុកម្មប្រឆាំងប្រមុខរដ្ឋវៀតណាម ង្វៀង មិន ត្រៀក នៅ Washington កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។

ពលរដ្ឋយួននៅអាមេរិកបាតុកម្មប្រឆាំងប្រមុខរដ្ឋវៀតណាម ង្វៀង មិន ត្រៀក នៅ Washington កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។

ពលរដ្ឋយួននៅអាមេរិកបាតុកម្មប្រឆាំងប្រមុខរដ្ឋវៀតណាម ង្វៀង មិន ត្រៀក នៅ Washington កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ ។