ព្រះនាង ចៅហ្វា ចុឡាភ័ណ្ឌ វល័យលក្ខណ៍ អគ្គរាជកុមារី ជាព្រះរាជតំណាងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយានី ។

ព្រះនាង ចៅហ្វា ចុឡាភ័ណ្ឌ វល័យលក្ខណ៍ អគ្គរាជកុមារី ជាព្រះរាជតំណាងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយានី ។

ព្រះនាង ចៅហ្វា ចុឡាភ័ណ្ឌ វល័យលក្ខណ៍ អគ្គរាជកុមារី ជាព្រះរាជតំណាងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយានី ។