សម្ដេចរាជមង្គលាចារ្យ ថ្លែងកាន់អ្នកចូលរួមអង្គប្រជុំព្រឹកនេះ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន

សម្ដេចរាជមង្គលាចារ្យ ថ្លែងកាន់អ្នកចូលរួមអង្គប្រជុំព្រឹកនេះ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន

សម្ដេចរាជមង្គលាចារ្យ ថ្លែងកាន់អ្នកចូលរួមអង្គប្រជុំព្រឹកនេះ ។ រូបថត៖ ថាច់ ប្រីជា គឿន