ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) បានចូលទៅជួប មន្រ្តីគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងសេរីភាព សាសនាអន្តរជាតិ នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) បានចូលទៅជួប មន្រ្តីគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងសេរីភាព សាសនាអន្តរជាតិ នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម (KKF) បានចូលទៅជួប មន្រ្តីគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងសេរីភាព សាសនាអន្តរជាតិ នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។