ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅ Geneva, Switzerland កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅ Geneva, Switzerland កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ។ រូបថត UNPO

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នៅ Geneva, Switzerland កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ។ រូបថត UNPO