គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ មានទូកភៀសខ្លួនចំនួន ៧៥៩ គ្រឿង បានទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ មានទូកភៀសខ្លួនចំនួន ៧៥៩ គ្រឿង បានទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះ មានទូកភៀសខ្លួនចំនួន ៧៥៩ គ្រឿង បានទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ។