កញ្ញា គឹម សុភាព នៅក្នុង UN ការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីពីទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

កញ្ញា គឹម សុភាព នៅក្នុង UN ការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីពីទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

កញ្ញា គឹម សុភាព នៅក្នុង UN ការិយាល័យប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីពីទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។