ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ វាសនា នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វិស កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។