លោក លី ឈូន ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ព្រៃគរ (ឆ្វេង) និង បណ្ឌិត Joshua Cooper នាយកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋហាវ៉ៃ ។

លោក លី ឈូន ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ព្រៃគរ (ឆ្វេង) និង បណ្ឌិត Joshua Cooper នាយកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋហាវ៉ៃ ។

លោក លី ឈូន ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ព្រៃគរ (ឆ្វេង) និង បណ្ឌិត Joshua Cooper នាយកវិជ្ជាស្ថានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋហាវ៉ៃ ។