សពរបស់លោកគ្រូ មហា ថាច់ កេញ ទើបទទួលអនិច្ចធម្ម ថ្មីៗនៅផ្ទះរបស់គាត់ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ នេះ ។

សពរបស់លោកគ្រូ មហា ថាច់ កេញ ទើបទទួលអនិច្ចធម្ម ថ្មីៗនៅផ្ទះរបស់គាត់ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ នេះ ។

សពរបស់លោកគ្រូ មហា ថាច់ កេញ ទើបទទួលអនិច្ចធម្ម ថ្មីៗនៅផ្ទះរបស់គាត់ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២ នេះ ។