កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក

កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ។

កិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី
១៥-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ។