លិខិតជូនតំណឹងមរណៈ ពីក្រសួង មហាផ្ទៃ បក្សកុម្មុយនិស្តយួន ជូន ក្រុមគ្រួសារ បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ថាញ់ នាឆ្នាំ ១៩៧៧ ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា

លិខិតជូនតំណឹងមរណៈ ពីក្រសួង មហាផ្ទៃ បក្សកុម្មុយនិស្តយួន ជូន ក្រុមគ្រួសារ បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ថាញ់ នាឆ្នាំ ១៩៧៧ ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា

លិខិតជូនតំណឹងមរណៈ ពីក្រសួង មហាផ្ទៃ បក្សកុម្មុយនិស្តយួន ជូន ក្រុមគ្រួសារ បណ្ឌិត សឺង ង៉ុក ថាញ់ នាឆ្នាំ ១៩៧៧ ។ រូបថត៖ ហង្ស ធីតា