បុរសម្នាក់កាន់ទង់បក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុង យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើស តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល ទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

បុរសម្នាក់កាន់ទង់បក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុង យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើស តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល ទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

បុរសម្នាក់កាន់ទង់បក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុង យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើស តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល ទី ៥ កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។