ព្រះតេជព្រះគុណ កេសរប្បញ្ញោ គឹម ណើយ ប្រសូត៖ឆ្នាំ ជូត អដ្ឋស័ក ព. ស. ២៤៨០ គ. ស. ១៩៣៦ អនិច្ចធម្ម៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព. ស. ២៥៥៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា គ. ស. ២០១១ ព្រះជន្ម៖ ៧៥ ព្រះវស្សា

ព្រះតេជព្រះគុណ កេសរប្បញ្ញោ គឹម ណើយ ប្រសូត៖ឆ្នាំ ជូត អដ្ឋស័ក ព. ស. ២៤៨០ គ. ស. ១៩៣៦ អនិច្ចធម្ម៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព. ស. ២៥៥៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា គ. ស. ២០១១ ព្រះជន្ម៖ ៧៥ ព្រះវស្សា

ព្រះតេជព្រះគុណ កេសរប្បញ្ញោ គឹម ណើយ ប្រសូត៖ឆ្នាំ ជូត អដ្ឋស័ក ព. ស. ២៤៨០ គ. ស. ១៩៣៦ អនិច្ចធម្ម៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ១១ កើត ខែកត្ដិក ឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព. ស. ២៥៥៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា គ. ស. ២០១១ ព្រះជន្ម៖ ៧៥ ព្រះវស្សា