ចៅសែន កុសល ឈុំ កើត ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩០៥ ស្លាប់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៩ (ជន្មាយុ ១០៤ ឆ្នាំ) នៅភ្នំពេញ ។

ចៅសែន កុសល ឈុំ កើត ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩០៥ ស្លាប់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៩ (ជន្មាយុ ១០៤ ឆ្នាំ) នៅភ្នំពេញ ។

ចៅសែន កុសល ឈុំ កើត ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩០៥ ស្លាប់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៩ (ជន្មាយុ ១០៤ ឆ្នាំ) នៅភ្នំពេញ ។