វត្តអង្គតាមិញ ជាយក្រុងភ្នំពេញ ២៣ ធ្នូ ២០០៩: លោក ចៅ ហេន កំពុងបង្ហាញឯកសារដែល អាជ្ញាធ រវៀតណាមរឹបយកដីធ្លី របស់ខ្លួន នៅកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

វត្តអង្គតាមិញ ជាយក្រុងភ្នំពេញ ២៣ ធ្នូ ២០០៩: លោក ចៅ ហេន កំពុងបង្ហាញឯកសារដែល អាជ្ញាធ រវៀតណាមរឹបយកដីធ្លី របស់ខ្លួន នៅកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

វត្តអង្គតាមិញ ជាយក្រុងភ្នំពេញ ២៣ ធ្នូ ២០០៩: លោក ចៅ ហេន កំពុងបង្ហាញឯកសារដែល អាជ្ញាធ រវៀតណាមរឹបយកដីធ្លី របស់ខ្លួន នៅកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន