ពិធីដង្ហែសពលោក ចៅសែន កុសលឈុំ នៅក្បែរវត្តបទុមវតី ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មករា ២០០៩ ។ រូបថត៖ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

ពិធីដង្ហែសពលោក ចៅសែន កុសលឈុំ នៅក្បែរវត្តបទុមវតី ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មករា ២០០៩ ។ រូបថត៖ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

ពិធីដង្ហែសពលោក ចៅសែន កុសលឈុំ នៅក្បែរវត្តបទុមវតី ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ មករា ២០០៩ ។ រូបថត៖ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ