សម្តេចបវរសេដ្ឋាធិបតី សឺន សាន កើត ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩១១ ស្លាប់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។

សម្តេចបវរសេដ្ឋាធិបតី សឺន សាន កើត ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩១១ ស្លាប់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។

សម្តេចបវរសេដ្ឋាធិបតី សឺន សាន កើត ថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩១១ ស្លាប់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០០ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។