ការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅ រដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដើម្បីទាមទារ វៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ។

ការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅ រដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដើម្បីទាមទារ វៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ។

ការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សាមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅ រដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ដើម្បីទាមទារ វៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ។