សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នារដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នារដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នារដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣