ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣៖ ព្រះសង្ឃភៀសខ្លួនមកពីវត្តសិរីតាសេក ៧ អង្គ បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមួយ អង្គចំនួន ២០០ ដូល្លារ ។

ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣៖ ព្រះសង្ឃភៀសខ្លួនមកពីវត្តសិរីតាសេក ៧ អង្គ បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមួយ អង្គចំនួន ២០០ ដូល្លារ ។

ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣៖ ព្រះសង្ឃភៀសខ្លួនមកពីវត្តសិរីតាសេក ៧ អង្គ បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមមួយ អង្គចំនួន ២០០ ដូល្លារ ។