បូលិសខ្មែរបង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧

បូលិសខ្មែរបង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។ រូបថត HRW

បូលិសខ្មែរបង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នៅទីក្រុងភ្នពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។ រូបថត HRW