ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្ម ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទីលានប្រជាធិតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្ម ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទីលានប្រជាធិតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមធ្វើបាតុកម្ម ថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទីលានប្រជាធិតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅកម្ពុជាក្រោម ។