យន្ត​ហោះ ប៊ូ​អ៊ីង 777 របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Asiana ដេក​នៅកន្លែង​ធ្លាក់​ពេល​ចុះចត​ ដោយ​ឆេះ​ខ្លោច​លើ​ខ្នង​នៅក្នុង​ព្រ​លាន​យន្ត​ហោះសានហ្វ្រានស៊ី​ស្កូ។ AFP

យន្ត​ហោះ ប៊ូ​អ៊ីង 777 របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Asiana ដេក​នៅកន្លែង​ធ្លាក់​ពេល​ចុះចត​ ដោយ​ឆេះ​ខ្លោច​លើ​ខ្នង​នៅក្នុង​ព្រ​លាន​យន្ត​ហោះសានហ្វ្រានស៊ី​ស្កូ។ AFP

យន្ត​ហោះ ប៊ូ​អ៊ីង 777 របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Asiana ដេក​នៅកន្លែង​ធ្លាក់​ពេល​ចុះចត​ ដោយ​ឆេះ​ខ្លោច​លើ​ខ្នង​នៅក្នុង​ព្រ​លាន​យន្ត​ហោះសានហ្វ្រានស៊ី​ស្កូ។ AFP