ពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ពេល សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលចូលស្រុកវិញ ។ រូបថត Reuters

ពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ពេល សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលចូលស្រុកវិញ ។ រូបថត Reuters

ពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ពេល សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលចូលស្រុកវិញ ។ រូបថត Reuters