ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម កាន់ទង់ជាតិខ្មែរក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតឹតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនៅ កម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម កាន់ទង់ជាតិខ្មែរក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតឹតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនៅ កម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម កាន់ទង់ជាតិខ្មែរក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតឹតេយ្យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនៅ កម្ពុជាក្រោម កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។