បុរសខ្មែរក្រោមម្នាក់ពាក់អាវយឺតមានផែនទីកម្ពុជាក្រោម និងទង់ជាតិខ្មែរ នៅខាងខ្នង ក្នុងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ ” ខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក” ដែលបានប្រារព្ធ នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។

បុរសខ្មែរក្រោមម្នាក់ពាក់អាវយឺតមានផែនទីកម្ពុជាក្រោម និងទង់ជាតិខ្មែរ នៅខាងខ្នង ក្នុងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ " ខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក" ដែលបានប្រារព្ធ នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។

បុរសខ្មែរក្រោមម្នាក់ពាក់អាវយឺតមានផែនទីកម្ពុជាក្រោម និងទង់ជាតិខ្មែរ នៅខាងខ្នង ក្នុងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ ” ខ្មែរក្រោមម្ចាស់ស្រុក” ដែលបានប្រារព្ធ នៅប្រទេសកាណាដា កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ។